Ο δικηγόρος στη διαμεσολάβηση (μέρος Α’)

Ο δικηγόρος στη διαμεσολάβηση (μέρος Α’)

Η διαμεσολάβηση1 σαν θεσμός αλλά και διαδικασία αποτελείται από τρεις (τουλάχιστον) πλευρές: τον διαμεσολαβητή, το ένα μέρος της διαφοράς με τον δικηγόρο του και το άλλο μέρος της διαφοράς επίσης με τον δικηγόρο του. Η παρουσία του δικηγόρου σε μια διαμεσολάβηση είναι ουσιαστική και στα τρία βασικά χρονικά στάδια της διαμεσολάβησης: πρώτον, την προετοιμασία της διαμεσολάβησης, δεύτερον, την έναρξη και την διεξαγωγή της και, τρίτον, τη λήξη της. Με το παρόν άρθρο (καθώς και με το επόμενο -μέρος Β’) θα αναφερθούμε εύληπτα και συνοπτικά στο ρόλο2 του δικηγόρου ως νομικού παραστάτη σε μια διαμεσολάβηση.

Ξεκινώντας, να αναφέρουμε ότι σε πρώτο στάδιο ο δικηγόρος οφείλει να ενημερώσει τον εντολέα του για τη δυνατότητα ή την υποχρεωτικότητα υπαγωγής της διαφοράς του στη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Αυτό αφορά την ουσία του δικηγορικού λειτουργήματος και έχει αποτυπωθεί τόσο σε ευρωπαϊκό3 όσο και σε εθνικό4 νομικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι ο δικηγόρος οφείλει να παρουσιάσει με συνέπεια, ειλικρίνεια, εντιμότητα και ρεαλισμό (και) τη διαδικασία της διαμεσολάβησης με τρόπο που να γίνει αυτή απτή και κατανοητή στον εντολέα του και, στη συνέχεια, να ακολουθηθεί η πιο συμφέρουσα για τον εντολέα διαδικασία.

Στη συνέχεια του πρώτου σταδίου, ο δικηγόρος οφείλει να προσεγγίσει τον δικηγόρο της αντίθετης πλευράς και να του γνωστοποιήσει την πρόθεση υπαγωγής της διαφοράς στη διαμεσολάβηση. Εναλλακτικά, μπορεί να επιλέξει μαζί με τον δικό του εντολέα έναν Διαμεσολαβητή και ο τελευταίος να ενημερώσει την άλλη πλευρά. Εδώ, ας σημειωθεί ότι ακολουθείται άλλος δρόμος αν η διαφορά εμπίπτει στις διαφορές που εμπίπτουν στον χαρακτήρα της υποχρεωτικότητας5. Το πρόσωπο του διαμεσολαβητή επιλέγεται από τη λίστα6 των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πρέπει να είναι αποδεκτό7 και από τις δύο αντίθετες πλευρές.

Αφού επιλεχθεί ο διαμεσολαβητής, τότε ο δικηγόροι ενημερώνεται μαζί με τους εντολείς τους για τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, τα στάδιά της, τα πλαίσιά της, τις αρχές και τους κανόνες της κλπ. Μεταξύ του διαμεσολαβητή και του δικηγόρου-νομικού παραστάτη υπάρχει διαρκής  και ουσιαστική επικοινωνία. Ο τελευταίος συντάσσει και αποστέλλει στον διαμεσολαβητή τα απαραίτητα για τη διαδικασία έγγραφα8: το σημείωμα, έγγραφα σχετικά (φωτογραφίες, αποδείξεις, κλπ).

Ο δικηγόρος που θα παρασταθεί στη διαμεσολάβηση οφείλει να έχει προετοιμάσει όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα που θα χρησιμοποιήσει την ημέρα της διαμεσολάβησης και που θα τον διευκολύνουν ειδικά κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων. Επίσης, οφείλει να προετοιμάσει τον εντολέα του αναλόγως. Τέλος, φροντίζει ώστε την ημέρα9 που θα πραγματοποιηθεί η διαμεσολάβηση να μην έχει άλλες επείγουσες υποχρεώσεις στα δικαστήρια ή αλλού.

_____________________________________________________________

  1. Εδώ μπορείς να δεις ολόκληρο τον Νόμο 4640/2019 που αφορά και τη διαμεσολάβηση, ο οποίος αντικατέστησε τον Ν.4512/2018 που αντεκατέστησε τον Ν.3898/2010.
  2. Εδώ μπορείς να δεις σε μορφή σύντομων ερωταποκρίσεων το ρόλο του δικηγόρου στη διαμεσολάβηση (sos: το site μας είναι στη διαδικασία της συνολικής επικαιροποίησης λόγω του νέου νόμου για τη διαμεσολάβηση)
  3. Εδώ, στη σελίδα 64 μπορείς να δεις περισσότερα (από το Toolkit του CEPEJ του Council of Europe)
  4. Στο άρθρο 35§3 του Κώδικα περί Δικηγόρων αναφέρεται ρητά το ακόλουθο: «Ο δικηγόρος οφείλει να ενημερώνει τον εντολέα του για όλους τους θεσμούς και τις δυνατότητες εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών και γενικά να συμβάλει στην επίλυση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο προς όφελος του εντολέα του».
  5. Ας σημειωθεί εδώ ότι δεν νοείται και δεν είναι ορθός νομικά ο όρος ‘υποχρεωτική διαμεσολάβηση’. Ο νόμος αναφέρει την υποχρεωτική αρχική συνεδρία (ΥΑΣ). Τα άρθρα 6 και 7 του νέου νόμου αναφέρονται λεπτομερώς σε αυτό ακριβώς.
  6. Στο link αυτό μπορείς να αναζητήσεις διαπιστευμένο διαμεσολαβητή καθώς και να κατεβάσεις ολόκληρη τη λίστα διαμεσολαβητών του ΥΔΔΑΔ.
  7. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στο πρόσωπο του διαμεσολαβητή, υπάρχουν είτε η δυνατότητα της συνδιαμεσολάβησης (δηλαδή, να γίνει η διαδικασία με δύο ταυτόχρονα διαμεσολαβητές) είτε η περίπτωση διορισμού διαμεσολαβητή από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης (άρθρο 7§1 του Ν.4640/2019).
  8. Αν ο διαμεσολαβητής το ζητήσει, τότε ο δικηγόρος-νομικός παραστάτης θα τον προμηθεύσει και με περισσότερα έγγραφα που θα έχουν ως σκοπό την απόκτηση πλήρους εικόνας για την διαφορά που πρόκειται να φτάσει στον χώρο διαμεσολάβησης.
  9. Το πόσο θα διαρκέσει μια διαμεσολάβηση είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Το ανώτατο όριο διεξαγωγής μιας διαμεσολάβησης είναι οι 24 ώρες που, βέβαια, μπορούν να παραταθούν αν αυτό αποτελέσει προϊόν συμφωνίας των μερών.

Leave a reply

newspaper templates - theme rewards