Προαίρεση (τα σύντομα #3)

Προαίρεση (τα σύντομα #3)

Το (τουλάχιστον) 60% των νέων εντολέων που διάβηκαν την πόρτα του γραφείου μας γνώριζε ως ένα βαθμό για τη διαμεσολάβηση.
Από αυτό το 60%, τουλάχιστον το 50-60 % μας ζήτησε να λύσουμε τις υποθέσεις τους ‘όσο γίνεται πιο ανώδυνα’, ήτοι εξωδίκως.

Από τις υποθέσεις που ακολούθησαν εξώδικο τρόπο διευθέτησης (διαπραγματεύσεις-διαμεσολάβηση-υποβοήθηση συμφωνιών), όλες (το 100 %) απέδωσαν καρπούς δημιουργώντας συμφωνίες αμφότερα αποδεκτές για τα μέρη της διαφοράς.

Η κοινωνική ειρήνη είναι συνάρτηση και της δικής μας προαίρεσης σε μεγάλο βαθμό.

Leave a reply

newspaper templates - theme rewards