Δήλωση Νομικού Περιεχομένου

Α. Σχετικά με τη σχέση του χρήστη της παρούσας ιστοσελίδας με το γραφείο μας:

Η χρήση του παρόντα διαδικτυακού τόπου, η αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τηλεομοιοτύπου (fax) ή και η οποιασδήποτε άλλης μορφής γραπτή ή και προφορική επικοινωνία με το Γραφείο μας, δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση, αυτοδίκαιη σύναψη ειδικής σχέσης μεταξύ δικηγόρου και εντολέα, παρά το γεγονός ότι, σε κάθε περίπτωση, παράμενουν απολύτως εμπιστευτικές ως προς την ύπαρξη και το περιεχόμενό τους.

Το γραφείο μας διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα της άρνησης εκπροσώπησης υποψηφίου εντολέα, χωρίς να απαιτείται η από μέρους μας οποιαδήποτε περαιτέρω δικαιολόγηση της άρνησης αυτής.

Β. Σχετικά το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας και την προστασία αυτού:

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο υπόκεινται σε δήλωση αποποίησης κάθε ευθύνης και στην εφαρμογή των κανόνων για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συνοδεύονται από ανακοίνωση σχετική με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος περιλαμβάνει πληροφορίες που δεν προορίζονται για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν συγκεκριμένους εντολείς (φυσικά ή και νομικά πρόσωπα). Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο δεν είναι απαραίτητα πλήρεις, ακριβείς, κατανοητές ή επικαιροποιημένες και πιθανώς όχι στοχευμένα. Επιπρόσθετα, οι υπερσύνδεσμοι που πιθανώς εμφανίζονται σε τμήματα κειμένων ή σε συνδέσμους αυτού του ιστότοπου οδηγούν σε άλλους, εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι δεν ελέγχονται από τους διαχειριστές του παρόντος ιστοτόπου, για το περιεχόμενο των οποίων δεν φέρουν οποιαδήποτε μορφή ευθύνης. Ακόμη, δυνατόν είναι να περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο νομικές συμβουλές μη εξειδικευμένες και σαφώς όχι στοχευμένες και εξειδικευμένες σε συγκεκριμένους εντολείς (ως αναφέρθηκε στην αρχή αυτής της παραγράφου).

Αυτός ο διαδικτυακός ιστότοπος (ιστοσελίδα) διατηρείται από τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, Διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή και Δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας και του ανήκει κατ’ αποκλειστικότητα. Οι επισκέπτες αυτού του ιστότοπου συναινούν και αποδέχονται ότι εφαρμοζόμενη νομοθεσία για όλα τα ζητήματα που τυχόν ανακύψουν ή που θα σχετίζονται με τη χρήση και το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου είναι η ελληνική νομοθεσία. Για το λόγο αυτό, όλες οι επικοινωνίες μεταξύ των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος διαδικτυακού ιστοτόπου (ιστοσελίδας) υπόκεινται στην εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου για την Προστασία ων Προσωπικών Δεδομένων (Ν. 2472/1997 με τις μετέπειτα τροποποιήσεις του).

Επίσης, όπου προκύψει ζήτημα σχετικό με την υπόσταση και την ομαλή λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού ιστοτόπου τυγχάνουν εφαρμογής, μεταξύ άλλων, και οι διατάξεις του Κώδικα  Δικηγόρων (Ν. 4194/2013, ΦΕΚ Α’ 208).

Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος διαδικτυακού ιστοτόπου αποδέχονται πως για τυχόν ζητήματα και διαφορές που προαναφέρονται καθώς και για όποια άλλα ανακύψουν από τη χρήση του, αποκλειστική δικαιοδοσία και δωσιδικία θα τυγχάνουν τα δικαστήρια της πόλης της Καλαμάτας.

Οι χρήστες του του παρόντος διαδικτυακού ιστοτόπου αποδέχονται ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο αυτής της ανακοίνωσης και δεσμεύονται ως προς την πλήρη και απόλυτη τήρηση του προαναφερόμενου νομικού πλαισίου, που διέπει την ύπαρξη και τη λειτουργία αυτής.

Οι περιλαμβανόμενες στον παρόντα διαδικτυακό τόπο πληροφορίες έχουν συμπεριληφθεί σε αυτόν καλή τη πίστει και αποσκοπούν μόνον στην ενημέρωση των χρηστών του. Ο επισκέπτης της συγκεκριμένης ιστοσελίδας δεν θα πρέπει να βασίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα για την παροχή οποιασδήποτε εξειδικευμένης συμβουλής χωρίς την παροχή εχεγγύων ή διαβεβαίωσης σχετικά με το αν οι πληροφορίες αυτές είναι απόλυτα ακριβείς ή απόλυτα ορθές και γόνιμες για την δική του ξεχωριστή περίπτωση, υπόθεση ή πρόβλημα.

Ο ιδιοκτήτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις ή και βελτιώσεις στην παρούσα ιστοσελίδα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και δίχως προειδοποίηση ή ανακοίνωση εξειδικευμένη.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Τα κείμενα που συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο και που δεν φέρουν υπογραφή ή πηγή ανήκουν στον ιδιοκτήτη του εν λόγω διαδικτυακού τόπου. Οποιουδήποτε τύπου multimedia ανήκουν στον δημιουργό τους και αναρτώνται προσεκτικά. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει συμμόρφωση σύμφωνα με το ελληνικό νομικό πλαίσιο και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Οι επισκέπτες του παρόντος διαδικτυακού ιστοτόπου επιτρέπεται να τον διαβάσουν, ερευνήσουν, μελετήσουν αλλά και να αναπαράγουν αποσπάσματα αυτού, με βάση τα πρόσφορα διδόμενα μέσα, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, αυτό επιτρέπεται απολειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, μη-εμπορικούς αλλά και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι σε όλες τις ως άνω αναπαραγωγές θα αναγράφεται και θα είναι εμφανής η ως άνω δήλωση προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας των προαναφερομένων στοιχείων.

Δεν παρέχεται, με την παρούσα, καμίας άλλης φύσης άδεια ή δικαίωμα, εκτός αυτών που αναφέρονται ανωτέρω.

Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος διαδικτυακού ιστοτόπου δεσμεύονται να μην προβούν σε χρήση του κατά τρόπο ή για σκοπό παράνομο ή απαγορευμένο, σύμφωνα με το περιεχόμενο, τους όρους και τις προϋποθέσεις ης παρούσας ανακοίνωσης. Αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση του παρόντος ιστοτόπου.

Μέσα στον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο δύνανται να υπάρχουν υπερσυνδέσεις ή αυτόματες συνδέσεις, links κλπ που να οδηγούν σε άλλους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι σχετίζονται πιθανώς  με κάποιο συγκεκριμένο θέμα που να αναφέρεται στον παρόντα ιστότοπο. Ο ιδιοκτήτης και οι διαχειριστές του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν φέρουν οποιασδήποτε μορφής ευθύνη για την ύπαρξη των άλλων εν λόγω διαδικτυακών ιστοτόπων, για το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας αυτών, τα οποία δεν είναι ανεξάρτητα από τη δική τους βούληση και τον έλεγχο και δηλώνεται -εκ των προτέρων-ότι δεν έχουν εξακριβωθεί ή τύχει ελέγχου από τον ιδιοκτήτη και τους διαχειριστές του παρόντος διαδικτυακού ιστοτόπουΩς αποτέλεσμα, μόνο οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές των ως άνω άλλων διαδικτυακών ιστοτόπων μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας αυτών.

Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Πληροφοριών

Ο ιδιοκτήτης και οι διαχειριστές του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεσμεύονται να λάβει κάθε απαραίτητο και απαιτούμενο μέτρο το οποίο θα διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων που οι επισκέπτες/χρήστες του παράσχουν ή κοινοποιήσουν  στα πλαίσια του εν λόγω ιστότοπου και της λειτουργίας αυτού.

Στην περίπτωση όπου επισκέπτης/χρήστης επικοινωνήσει μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου με το δικηγορικό γραφείο και γραφείο διαμεσολάβησης του Γεωργίου Παπαδόπουλου είναι δυνατό να ζητηθούν και να αποθηκευτούν ορισμένου είδους πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπό του, όπως το όνομά του (ή το όνομα της εταιρίας που τυχόν ανήκει -αν πρόκειται περί νομικού προσώπου), η ταχυδρομική και ηλεκτρονική του διεύθυνση, το είδος του αιτήματος/επικοινωνίας και οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία πιθανόν αυτός υποβάλει ή αποστείλει αλλά και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που τυχόν καταστεί απαραίτητη για την απάντηση. Αποκλειστικός σκοπός των ως άνω πληροφοριών είναι η απάντηση στο αίτημα, που θα έχει υποβληθεί και κάθε απάντηση είναι εμπιστευτική.

Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από το γραφείο του Γεωργίου Παπαδόπουλου τηρούνται και φυλάσσονται με ασφάλεια και εμπιστευτικότητα. Η πληρέστερη γνώση των στοιχείων των χρηστών του παρόντος διαδικτυακού ιστοτόπου συμβάλλει στην προσαρμογή των παρεχόμενων από το γραφείο του Γεωργίου Παπαδόπουλου υπηρεσιών στις ειδικές ανάγκες αυτών. Ο ιδιοκτήτης και οι διαχειριστές του παρόντος διαδικτυακού ιστοτόπου διατηρούν το δικαίωμα να γνωστοποιήσουν τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί με τον ως άνω τρόπο, στα μέλη ή στους συνεργάτες του γραφείου του Γεωργίου Παπαδόπουλου ή και σε αξιόπιστους τρίτους ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα-απάντηση στο αίτημα που έχει τυχόν υποβληθεί.

Στον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο περιλαμβάνονται στοιχεία τρίτων (συγγραφέων, επαγγελματιών καθώς και λοιπών τρίτων. Οι επισκέπτες/χρήστες που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες για αυτά τα τρίτα πρόσωπα οφείλουν προηγουμένως να λάβουν την έγκριση αυτών για να υποβάλουν στοιχεία που περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες αυτών των τρίτων αναφερομένων. Η παροχή πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για πρόσωπα τρίτα από επισκέπτες του παρόντος ιστοτόπου προς το γραφείο του Γεωργίου Παπαδόπουλου, δίχως την προηγούμενη έγκρισή τους, δεν συνιστά σε καμία περίπτωση λόγο ευθύνης του γραφείου του Γεωργίου Παπαδόπουλου.

Σε περίπτωση που ορισμένοι επισκέπτες του παρόντος ιστοτόπου δεν επιθυμούν να παρασχεθούν οι ανωτέρω πληροφορίες, που τους αφορούν, σε τρίτους και, επιπρόσθετα, την επιδίωξη περαιτέρω επικοινωνίας και επαφής με αυτούς από το γραφείο του Γεωργίου Παπαδόπουλου ή και επιθυμούν τη διαγραφή των ως άνω πληροφοριών, που συγκεντρώθηκαν, ή και προβάλουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία και την αρχειοθέτηση των προσωπικών τους πληροφοριών, θα πρέπει να το μνημονεύσουν ρητά κατά την επικοινωνία τους με το γραφείο του Γεωργίου Παπαδόπουλου και το γραφείο, εφόσον αυτό συνάδει με το ισχύον ελληνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, θα προβεί στην ικανοποίηση του αιτήματός τους.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την ιδιαιτερότητα ορισμένων περιπτώσεων, θα τυγχάνει εφαρμογής η ελληνική νομοθεσία η διέπουσα την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997 με τις τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις) καθώς επίσης και οι σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Κώδικα Περί Δικηγόρων (Ν. 4194/2013, ΦΕΚ Α’ 208).

newspaper templates - theme rewards