Τραπεζική Διαμεσολάβηση

Είναι ένας εξωδικαστικός τρόπος επίλυσης (ιδιωτικών) διαφορών ανάμεσα σε οφειλέτες και τράπεζες. Ακολουθείται η διαδικασία της διαμεσολάβησης όπως ισχύει με τον Ν. 4640/2019.

Στη διαδικασία της τραπεζικής διαμεσολάβησης συμμετέχουν τόσο ο ιδιώτης-οφειλέτης με τον δικηγόρο του όσο και η τράπεζα με τον δικηγόρο της. Τη διαδικασία αυτή τη συντονίζει ένας ουδέτερος τρίτος, ο διαμεσολαβητής που έχει λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση πάνω στις διαπραγματεύσεις, στις συγκρούσεις, το δίκαιο αλλά και την ψυχολογία.

Βεβαίως και μπορούν. Μπορούν να συμμετάσχουν είτε φυσικά πρόσωπα είτε και νομικά. Και λέγοντας νομικά πρόσωπα, εννοούμε κάθε είδους εταιρείες όπως ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΙΚΕ, κλπ.

Είναι μια απόρρητη, ασφαλής διαδικασία που διεξάγεται μέσα σ'ένα περιβάλλον ασφάλειας. Πραγματοποιείται με συζητήσεις, καταθέσεις προτάσεων και αντιπροτάσεων και διερευνώνται πιθανά πεδία λύσεων που θα καλύπτουν τόσο τα συμφέροντα και τις ανάγκες του οφειλέτη όσο και της ίδιας της τράπεζας απ'την οποία ο πρώτος έλαβε τα δάνεια τα οποία έχουν 'κοκκινήσει'.

   

Βεβαίως. Η τραπεζική διαμεσολάβηση πραγματοποιείται είτε όταν έχουν αρχίσει τα χρέη να μην είναι αποπληρώσιμα είτε ακόμη και αν η τράπεζα έχει ήδη πραγματοποιήσει δικαστικές ενέργειες προχωρημένες δικονομικά (στάδιο εκκρεμοδικίας).

     

Η διαμεσολάβηση πραγματοποιείται μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια ασφαλών βημάτων και διερευνώνται θεματικές, προβλήματα, ανταλλάσσονται προτάσεις και αντιπροτάσεις κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Ο διαμεσολαβητής είναι υπεύθυνος για την ισοτιμία των παρισταμένων και βοηθά, χάρη στην εξειδικευμένη εκπαίδευσή του, τη διατήρηση της 'φωνής' του κάθε αδύναμου μέρους στη διαδικασία. Καθοδηγεί τα μέρη σε ισότιμη συμμετοχή παροτρύνοντάς τα σε αξιοποίηση των ευεργετικών παροχών της διαμεσολάβησης με σκοπό την συνδιαμόρφωση από αυτά μιας τελικής λύσης, αποδεκτής από όλους.

   

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης προσφέρει στους οφειλέτες άμεση επιστροφή στην κανονικότητά τους αφού ρυθμίζονται με τρόπο θετικό (και κοινά αποδεκτό κι άρα βιώσιμο) τα χρέη τους. Απ'την άλλη πλευρά, οι τράπεζες εξασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση των 'κόκκινων δανείων' όσο και την άμεση είσπραξη χρημάτων των οφειλετών. Σε κάθε περίπτωση η αμεσότητα αποπληρωμής του κοινά συμφωνηθέντος οικονομικού πλάνου μόνο ευεργετικά αποτελέσματα έχει για το τραπεζικό σύστημα καθότι αποφεύγεται η παρέλκυση αλλά και η καθυστέρηση πληρωμών εξαιτίας τυχόν μακροχρόνιων δικαστικών διαμαχών.

   

Μια διαμεσολάβηση διαρκεί από μερικές ώρες ως κι ένα 24ωρο, το οποίο μπορεί να χωριστεί και να διαμοιραστεί σε περισσότερες ημέρες, σε συνδυασμό πάντα με το προπαρασκευαστικό της στάδιο. Σε κάθε περίπτωση, διαρκεί πολύ λιγότερο από έναν δικαστικό αγώνα και, φυσικά, το κόστος της σαφέστατα συμφέρει αμφότερα τα μέρη.

   

Όχι. Σαφέστατα υποβοηθά τη διαδικασία, είναι υπεύθυνος για την ομαλή διεξαγωγή της. Όμως, τη συμφωνία θα την αποφασίσουν ισότιμα κι από κοινού τα ίδια τα μέρη. Ό,τι αποφασιστεί, έχει αυξημένη ισχύ και είναι δεσμευτικό για τα μέρη, των οποίων τα συμφωνηθέντα αποτελούν καρπό και αποτέλεσμα της βούλησης και των συμφερόντων τους.

     

Όχι. Η διαδικασία της διαμεσολάβησης δεν μου αποκλείει το δικαίωμα να προσφύγω στον φυσικό μου δικαστή. Αυτό αποτελεί τμήμα του νομοθετικού πλαισίου της διαμεσολάβησης κι αναφέρεται ρητά στον Ν.4640/2019.

newspaper templates - theme rewards