Εμπόριο και διαμεσολάβηση

Διαφορές που έχουν ανακύψει και αφορούν είτε ιδιώτες επιτηδευματίες είτε εταιρίες και επιχειρήσεις διαφόρων μορφών μπορούν να επιλυθούν δια της οδού της εμπορικής διαμεσολάβησης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάθε σύμβαση που ρυθμίζει έννομες σχέσεις εμπορικού δικαίου μπορούν να οδηγηθούν στον ασφαλή δρόμο της διαμεσολάβησης. Επί παραδείγματι: συμβάσεις έργου, εργασίας, εμπορικών μισθώσεων, franchising, leasing αλλά και αρκετές άλλες. Επίσης, στο πλαίσιο της εμπορικής διαμεσολάβησης μπορεί να αναζητηθεί λύση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σε επιχείρηση και τρίτους.

Αν τα μέρη έχουν εξουσία διάθεσης του αντικειμένου της διαφοράς (εν προκειμένω: της σύμβασης) μπορούν να διαμορφώνουν τόσο τους όρους της όσο και τους τρόπους εξασφάλισης και επίλυσης σε περίπτωση που ανακύψει πρόβλημα ή διαφωνία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορεί να προστεθεί ειδικός όρος (ρήτρα) στο συμφωνητικό για ενεργές προσπάθειας εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς σε όποιο στάδιο ανακύψει. Η νομικά ορθή πρόβλεψη τέτοιων όρων μπορεί να αποβεί σωτήρια για την ομαλή λειτουργία σε επίπεδο εμπορικών συναλλαγών όσο και ως προς τον ίδιο πυρήνα της επιχείρησης
Με τη διαμεσολάβηση μπορεί να επιλυθεί μια εμπορική διαφορά με ταχύτητα, ακρίβεια και γνώμονα το συμφέρον των δύο πλευρών. Αξιοποιούνται η ευελιξία της διαδικασίας καθώς και τα πραγματικά συμφέροντα των μερών. Αποφεύγεται η χρόνια ταλαιπωρία της προσφυγής στα δικαστήρια και αυτό αποβαίνει σωτήριο στις ταλαιπωρημένες επιχειρήσεις. Η ταχύτητα της διαδικασίας την καθιστά σπουδαίο εργαλείο για επιχειρηματίες κι εμπόρους που κινδυνεύουν κι ο χρόνος είναι το παν για τις επιχειρήσεις τους.
Η υπαγωγή μιας εμπορικής διαφοράς στη διαμεσολάβηση έχει ευεργετικά αποτελέσματα και ως προς τη φήμη των επιχειρήσεων. Μέσα στο ασφαλές περιβάλλον της διαδικασίας, της εμπιστευτικότητας και της απόλυτης εχεμύθειας, τα μέρη εστιάζουν στην ουσία της διαφοράς τους προσπαθώντας να την επιλύσουν με βάση το συμφέρον τους. Αποφεύγεται η εμμονική εστίαση και προάγεται ο διάλογος, η ανίχνευση και η εξερεύνηση επιλογών και προοπτικών που θα βοηθήσει και τα δύο μέρη. Μακρυά απ'τα φώτα της δημοσιότητας, τα μέρη προστατεύουν τη φήμη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής τους και αποφασίζουν οι ίδιοι για το μέλλον της διαφοράς τους.
Η συμφωνία είναι αποτέλεσμα διαλόγου και προασπίζει τα συμφέροντα και των δύο επιχειρήσεων/πλευρών. Αν κάποιο απ'τα μέρη επιθυμεί, μπορεί να καταθέσει τη συμφωνία στο Πρωτοδικείο και να γίνει τίτλος εκτελεστός.

Designed by WEB-ICON

newspaper templates - theme rewards