Δικηγόρος στη διαμεσολάβηση

Ο δικηγόρος, συμμετέχοντας στη διαδικασία απ'την αρχή της, βοηθά τον εντολέα του καίρια, προστατεύοντας τα συμφέροντά του. Προκαταρκτικά, φροντίζει να δώσει στον διαμεσολαβητή όσα έγγραφα μπορούν να ρίξουν φως κι αφορούν την συγκεκριμένη υπόθεση που πρόκειται να υπαχθεί στη διαμεσολάβηση. Όταν η διαμεσολάβηση λάβει χώρα, ο νομικός παραστάτης κάνει (κι αυτός) μια εναρκτήρια δήλωση-τοποθέτηση. Στη συνέχεια, καθώς θα ξεκινήσουν οι κατ'ιδίαν συναντήσεις με τον διαμεσολαβητή, ο ρόλος του είναι να βοηθά τον εντολέα του ν'αντιληφθεί τι τον συμφέρει, πώς να κινηθεί, σε ποια σημεία να εφιστήσει την προσοχή. Αν στο τέλος, επιτευχθεί συμφωνία, ο δικηγόρος οφείλει να συντάξει μαζί με τον δικηγόρο της άλλης πλευράς το συμφωνητικό και να το υπογράψει.
Σε μια διαμεσολάβηση, ο νομικός παραστάτης δεν είναι μια φιγούρα δευτερεύουσα. Είναι άκρως απαραίτητος ο ρόλος του καθώς και η συμμετοχή του. Είναι ο μόνος που μπορεί να παράσχει νομικές συμβουλές στον εντολέα του κι άρα να τον καθοδηγήσει με τέτοιο τρόπο που να είναι δημιουργικός ως προς τη διαδικασία αλλά και προασπιστικός ως προς τα συμφέροντα του εντολέα του. Δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει μια διαμεσολάβηση χωρίς την ενεργή συμμετοχή του νομικού παραστάτη. Επίσης, η θέση του είναι ύψιστης σημασίας καθότι ο δικηγόρος είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο μέρος και τον διαμεσολαβητή.
Εκτός απ'την αμοιβή του διαμεσολαβητή, τα μέρη έχουν υποχρέωση να πληρώσουν τους δικηγόρους τους για την παρουσία και τις συμβουλές τους. Το ποσό αυτό καθορίζεται ελεύθερα: όσο συμφωνήσει ο κάθε δικηγόρος με τον εντολέα του. Είναι καθαρά θέμα της μεταξύ τους συμφωνίας.    
Οι φορείς εκαίδευσης και κατάρτισης των διαμεσολαβητών (βλ. και το π.δ. 123/2011) παρέχουν υπηρεσίες βασικής εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης στους υποψήφιους διαμεσολαβητές για την απόκτηση των αναγκαίων για τη διαμεσολάβηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Το άρθρο 22 του νέου νόμου αναφέρει αναλυτικά ποιοι μπορούν να αναλάβουν την εκπαίδευση των υποψήφιων διαμεσολαβητών. Για ν διαπιστευτεί ένας δικηγόρος ως διαμεσολαβητής οφείλει να παρακολουθήσει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα διοάρκειας τουλάχιστον 80 ωρών σε φορέα κατάρτισης κι εκπαίδευσης διαμεσολαβητών και κατόπιν να δώσει εξετάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο 'άρθρο 28 "Διαπίστευση διαμεσολαβητών" του Ν. 4640/2019. .    
Για τη διαμεσολάβηση αρχικά ίσχυσε ο Ν.3898/2010 ο οποίος έπαυσε να ισχύει (παρ'εκτός του άρθρου 1) όταν ψηφίστηκε ο Ν.4512/2018, ο οποίος με τη σειρά του έπαυσε να ισχύει. Σήμερα, 06/03/2020 βρίσκεται σε ισχύ ο Ν.4640/2019 που περιλαμβάνει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης (ΥΑΣ) όπως αυτή αναφέρεται στα άρθρα 6 και 7 του Νόμου.

newspaper templates - theme rewards